Сфери на дейност

Адвокатско дружество „Саздов и Петров" предоставя корпоративни и данъчно правни услуги в различни сфери на бизнеса: недвижими имоти, туризъм, енергетика, фармация, транспорт, строителство, правителствени и неправителствени организации.

Корпоративно право

Дружества

 • отношения между съдружници
 • отношения между съдружниците и управлението на дружеството
 • консултиране на капиталовата структура, акции/дялови в корпорацията, консорциуми, холдингови структури и пр.
 • поддържане на дружествените книги
 • процесуално представителство и медиация при защита на правните интереси на съдружниците и членовете на управителните органи
 • представителство пред Агенцията по вписванията - Търговски регистър
 • преобразуване на дружества (сливане, вливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма)
 • прекратяване на дружества
 • несъстоятелност

Бизнес транзакции

 • правен анализ по различни корпоративни въпроси
 • проектодоговори и проекти на правни документи
 • участие в преговори по търговски сделки и бизнес транзакции
 • проектодоговори и документи във връзка с данъчно планиране на бизнеса

Конкуренция

 • съдействие и представителство в производства пред Комисията за защита на конкуренцията
 • нелоялна конкуренция
 • концентрации на предприятия
 • обжалване на процедури по Закона за обществените поръчки
 • спорове във връзка със злоупотреба с монополно и господстващо положение на предприятия
 • обжалване по съдебен ред на административни актове на Комисията за защита на конкуренцията

Интелектуална собственост

 • съдействие при регистрация на интелектуална собственост
 • защита на правата на интелектуална собственост
 • представителство за решаване на спорове за интелектуална собственост по извънсъдебен и съдебен ред
 • проектодоговори касаещи правата на интелектуална собственост (лицензионни споразумения, франчайз, ноу хау и пр.)

Данъчно право

Адвокатско дружество "Саздов и Петров" има богат опит в областта на данъчното право. Адвокатското дружество защитава интересите на клиентите си при обжалване на незаконосъобразни действия и актове на данъчната администрация.

Дружеството ни обвързва данъчно правните си консултации с предоставяните услуги в областта на корпоративното право, като обслужва комплексно бизнес интересите на клиентите си.

Данъчно-правни услуги:

 • данъчно планиране [предоставяне на консултации във връзка с действащата нормативна уредба на дружества и физически лица, възможности за облагане и законоустановените правни последици]
 • обжалване на действията при извършване на проверки и ревизии по административно-правен ред и пред Административния и Върховния съд
 • изготвяне на данъчно-правни становища и анализи с оглед на бъдещи корпоративни промени или бизнес транзакции
 • представителство пред Агенцията за държавни вземания
 • съдействие в хода на ревизионни производства

Вещно право

Адвокатско дружество "Саздов и Петров" предоставя широк спектър от правни услуги в сферата на вещното право (правни анализи, проектодоговори и консултации):

 • решения във връзка с управлението на собствеността
 • наемни отношения
 • изследване на правния статус на имота
 • правни, данъчни и счетоводни консултации при покупко-продажба, респективно наемане на собственост
 • подробен правен анализ и доклад относно титула на собственост и съпътстващите въпроси
 • консултация и контрол при реализирането на строителството
 • консултации във връзка с външното финансиране
 • чуждестранни инвестиции от физически лица и дружества
 • консултации относно данъчното облагане на недвижимите имоти
 • представителство при преговори и в различните етапи на сделки с недвижимост
 • проектодоговори (предварителни и окончателни, агентски споразумения и договори за наем и пр.)
 • подготовка на документите за сделка
 • изследване и потвърждаване на обстоятелствата, касаещи собствеността и правото на собственост

Търговско право

Адвокатско дружество "Саздов и Петров" предоставя в сферата на търговското право - консултации, правни анализи, проектодоговори, участие в преговори, представителство:

 • бизнес операции
 • търговски сделки
 • учредяване на дружества
 • процесуално представителство
 • промени в обстоятелствата за вписване в Търговския регистър
 • прекратяване и заличаване на дружества
 • несъстоятелност

Административно право

Екипът на Адвокатско дружество "Саздов и Петров" има широка практика в областта на административното право и административния процес, включително при преговори и решаване на спорове с администрацията:

 • осъществява комуникация и преговори от името на клиентите по различни казуси
 • обжалване на неправилни и незаконосъобразни административни актове и действия пред административната инстанция
 • процесуално представителство в съдебна инстанция

Финансово право

Адвокатско дружество "Садов и Петров" участва в преговори, съдейства на клиентите си и ги представлява при сделки и отношения с финансови институции:

 • консултации на банкови, лизингови, застрахователни и др. финансови отношения
 • съдействие при преговори и представителство
 • финансиране на недвижими и движими имоти
 • подготовка на документи
 • изготвяне на договори
 • ипотеки, особени залози
 • правни анализи
 • процесуално представителство

Трудово право

Адвокатско дружество "Саздов и Петров" като част от общата корпоративната услуга, предоставя трудовоправни консултации, осъществява представителство и съдействие в областта на трудовоправните казуси и спорове:

 • трудови досиета и комплектване
 • консултации
 • проектодоговори
 • правни становища по различни трудови казуси
 • преговори с работниците и служителите и техни представители
 • трудовоправни спорове и медиация при решаване на спорове

Процесуално представителство

Адвокатско дружество "Саздов и Петров" има богат съдебен опит и практически умения в областта на медиацията при решаване на различни спорове:

 • търговско-правни спорове
 • спорове относно дружествените отношения
 • несъстоятелност
 • данъчно-правни спорове
 • административни спорове
 • трудовоправни спорове
 • арбитраж
 • изпълнително производство