Сфери на дейност:

Трудово право

Процесуалната защита пред съд, арбитраж или администрация е съществен елемент и естествено продължение на предоставяните от нас консултантски и съдействие във всяка една от сферите на нашата професионална компетентност. Адвокатите в екипа при осъществяване на процесуална защита на клиентите, разчитат на многогодишен практически опит при предоставяне на адвокатски услуги във връзка с:

  • изготвяне на становища за предстоящи или образувани дела по търговски спорове
  • процесуална защита по търговско-правни спорове
  • решаване на спорове относно дружествените отношения
  • производства по несъстоятелност и искова защита в производството по несъстоятелност
  • данъчно-правни спорове във връзка с ревизионни и изпълнителни производства
  • административни спорове при оспорване на незаконосъобразни актове и действия
  • трудово-правни спорове
  • арбитражни производства
  • обезпечителни и изпълнителни производства