Сделки

  • съдействие и/или представителство в преддоговорния процес
  • съдействие при воденето на преговори за сключване на търговски сделки
  • правен анализ относно обекта и предмета на договаряне
  • анализ на юридическия риск при търговска сделка
  • изготвяне и консултиране на проектодоговори и проекти за подпис на придружаваща юридическа документация
  • данъчно планиране на търговските трансакции
  • контрол по изпълнение и осигуряване на надлежно обезпечение
  • съдействие за доброволно уреждане на спорове във връзка с изпълнение на търговски сделки
  • процесуална защита пред съд или арбитраж