Дружества

 • планиране на вида на бизнес инициатива
 • избор на подходящата корпоративна форма и капиталова структура
 • отношения между съдружници/акционери
 • отношения между съдружниците/акционерите с управлението на дружеството
 • контрол върху дейността на управителите и директорите на дружеството
 • представителство пред Агенцията по вписванията – Търговски регистър
 • поддържане на дружествените книги и контрол върху вписванията в тези книги
 • съдействие при провеждане на общи събрания на съдружниците/акционерите и Съвета на директорите
 • преобразуване на дружества (сливане, вливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма)
 • съдействие при непарични
 • процесуална защита срещу неправомерни актове на органите на дружеството
 • съдействие за доброволно уреждане на спорове с органи на дружеството и/или между съдружници/акционери
 • прекратяване на дружества и производства по несъстоятелност
 • процесуална защита в производство по несъстоятелност