Трудово право

  • съдействие при изготвяне на договори
  • консултиране и съдействие при окомплектоване на трудови досиета
  • съдействие при изготвяне на вътрешно фирмена документация
  • консултации за бъдещи или текущи правни спорове или въпроси
  • изготвяне на правни становища по различни трудови казуси
  • преговори с работниците/служителите или работодателите или техни представители за уреждане на възникнали трудови спорове
  • защита на клиента при възникнали трудово-правни спорове
  • процесуална защита пред съдилищата при трудово-правни спорове между работодатели и служители
  • процесуална защита пред съдилищата при административни производства срещу държавни служители