Процесуална защита

  • предварително проучване и даване изготвяне на правни анализи/становища по конкретни казуси
  • осъществяване на същинско процесуалното представителство по дела в държавните и арбитражните съдилища
  • административни производства пред независими административни органи
  • правен анализ относно аспектите за разрешаването на конкретния правен спор и ограничаване на риска
  • изготвяне на съдебни документи във връзка с производството (искови молби, отговори, жалби, становища, защити и пр.)
  • представяне на писмени предложения за извънсъдебни споразумения с анализ на рисковете от сключването им
  • водене на преговори за извънсъдебно или съдебно уреждане на спорове и контрол по изпълнението им
  • осъществяване на представителство при заповедни, изпълнителни и обезпечителни производства