Конкуренция

  • консултиране и планиране на производството пред Комисията за защита на конкуренцията
  • съдействие и представителство в производства пред Комисията за защита на конкуренцията
  • консултиране и съдействие при изпълнение на процедури по Закона за обществените поръчки
  • правен анализ на актове и решения на Комисията за защита на конкуренцията
  • обжалване на процедури по Закона за обществените поръчки
  • спорове във връзка със злоупотреба с монополно и господстващо положение на предприятия
  • обжалване по съдебен ред на административни актове на Комисията за защита на конкуренцията