Данъци

  • консултиране и съдействие при изясняване на конкретни данъчно-правни въпроси
  • данъчно планиране на дейността на дружествата, управителите и съдружниците/акционерите
  • данъчно планиране при подготовка на корпоративни трансформации и/или бизнес трансакции
  • консултиране във връзка с действащата данъчно-правна нормативна уредба
  • анализ на възможности за данъчно облагане и законоустановените правни последици
  • съдействие на ревизираните/проверяваните лица при извършване на проверки и ревизии на както на дружества, така и на физически лица
  • обжалване на ревизионни актове и действията на данъчната администрация по административен ред
  • процесуална защита при обжалване на ревизионни актове и действия пред компетентния административен съд и Върховния административен съд
  • съдействие и представителство при изпълнение на публични задължения
  • обжалване действията и актовете на публичния изпълнител пред компетентната администрация, административния и Върховния административен съд